Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Hvor blev selskaberne af?

 

Oversigten over ophørte selskaber og pensionskasser dækker perioden fra 1956 til i dag.  Listen er baseret på oplysninger fra Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Forsikring & Pension. Vi modtager gerne oplysninger til brug for en senere opdatering. Send evt. en e-mail til sus@forsikringogpension.dk 

​ 

Skriv de første bogstaver i det selskabsnavn, du søger efter:

1848 DiBa Forsikring A/SDiBa Forsikring A/S
1848 Forsikring G/S1848 Diba Forsikring A/S
1899 Forsikring G/SEksisterer ikke længere
Aal m.fl. Sognes gensidige Løsørebrandkasse G/SEksisterer ikke længere
Aalborg gensidige Søforsikring G/SEksisterer ikke længere
Aalborg Kreaturforsikring G/SEksisterer ikke længere
Aalborg og Hjørring Amter, Den gensidige Brandforsikring af Løsøre i G/SHimmerland G/S
Aalborg og Viborg Amter, Den gens. Haglskadefors. for G/SEksisterer ikke længere
Absalon A/SScandinavia A/S (Skade)
Ærø, Søassuranceforeningen G/SEksisterer ikke længere
Ærøske Motorejeres gensidige Brandforsikring G/SÆrø Brand Forsikring
A-forsikring G/SAnsvar Danmark A/S
AIG Europe S.A., filial af AIG Europe S.A., FrankrigChartis Europe S.A., filial af Chartis Europe S.A., Frankrig
Aktiv A/SEksisterer ikke længere
Aktiva Pension Forsikringsselskab A/SPKA+Pension Forsikringsselskab A/S
Aktiva Personforsikring A/SPKA+Personforsikring A/S
Albingia Versicherungs-AktiengesellschaftAXA
ALKA Livsforsikring A/SNordea Liv & Pension A, livsforsikringsselskab A/S
Allianz NordeuropaNORDEUROPA
Alm. Brand - Cykelhandlernes Forsikringsselskab A/SAlm. Brand Forsikring A/S
Alm. Brand Dyreforsikring A/SAlm. Brand Forsikring A/S
Alm. Brand Provinsforsikring A/SAlm. Brand Forsikring A/S
Almindelig Grundejerforsikring A/SNorden, Forsikrings-Aktieselskabet A/S
Almindeligt Assuranceselskab af 1896 A/SDanmark, Indbrudsforsikring A/S
Als, Brandforsikringsforeningen mod Stormskade paa bygninger G/SLandboernes Forsikringsforening
Alsisk Brandforening for Løsøre, Den gensidige G/SAlsisk Forsikring, gens.
Alsisk Forsikring, gensidigeSønderjysk Forsikring G/S
American Home Assurance CompanyUNAT
Amtskommunernes gensidige Ulykkesforsikring G/SKommunernes gensidige Forsikringsselskab
Andels- og Privatslagteriernes gensidige Gruppelivs- forsikringsselskab G/SSlagteriernes Gruppeliv, gensidigt forsikringsselskab
Andels-Anstalten Tryg GSDanmark/Tryg/Fremtiden G/S
Andels-Pensionsforeningen G/SAP Pension
Andels-Svineslagteriernes gensidige Brandforsikring, De samvirkende danske G/SGalt g/s
Andels-Svineslagteriernes gensidige Søforsikring, De samvirkende danske G/SGalt g/s, Gensidigt Forsikringsselskab
Andels-Svineslagteriernes gensidige Ulykkesforsikring for Arbejdere m.fl., De samvirkende danske G/SNye Danske Lloyd, Forsikringsaktieselskabet A/S
Andst Herreds gensidige Brandforsikringsforening G/SEksisterer ikke længere
Anker A/SEksisterer ikke længere
Ansvar Danmark A/SAnsvar Sakförsäkringsaktiebolag, Sverige
Ansvar Sakförsäkringsaktiebolag, Sverige A/SALKA
AP Skadesforsikring AktieselskabAP Pension Livsforsikringsaktieselskab
Apoteksassistenternes Pensionskasse PKPensionskassen for Farmakonomer
Arbejdernes Brandforsikringsselskab G/SIDEA Forsikring A/S
Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring G/SAU/MLU G/S
Arbejdsskadeforsikringsselskabet af 2. april 1987 A/SHafnia Arbejdsskade A/S
Asperupkassen G/SRavnholtkassen G/S
Atlantis A/SDominion Insurance Company
AU/MLU G/STopsikring
Auto Lloyd A/SDanske Lloyd A/S
Avlstyre i Sydjylland, Den gensidige Forsikringsforening for G/SEksisterer ikke længere
Baag m.fl. Herreders gens. Hesteforsikring G/SEksisterer ikke længere
Bagenkop, Gens. Søassurance Forening for Fiskefartøjer i G/SEksisterer ikke længere
Baltica A/SBaltica-Skandinavia A/S (Skade)
Baltica Assurance-Compani A/STryg Baltica Forsikring
Baltica Kaution A/SDansk Garantiforsikringsaktieselskab A/S
Baltica LivBaltica-Skandinavia Liv A/S
Baltica PensionDanica Pension A/S
Baltica-Skandinavia A/S (Skade)Baltica Assurance-Compagni A/S
Baltica-Skandinavia Liv A/SDanica Pension A/S
Baltisk Lloyd A/SBaltica-Skandinavia A/S (Skade)
Bankpension, livs- og pensionsforsikringsselskab A/SPFA Pension
Bankpension, Pensionskassen for finansansattePFA Pension
Bauta Forsikring A/SLB Forsikring A/S
Beklædnings- og Textilbranchens Pensionsforsikring A/SHandels-. Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S
Bergia A/SDanske Grundejeres Brandforsikring G/S
BG Garanti ForsikringsselskabAtradius
BG Pension, LivsforsikringsaktieselskabDanica Pension
BG Person SkadesforsikringsaktieselskabBG Pension Livsforsikringsaktieselskab
Bikuben Pension, Liv A/SBG Pension, Livsforsikringsaktieselskab
Bikuben Person Skadesforsikringsaktieselskab A/SBG Person Skadesforsikringsaktieselskab
Bioanalytikernes Personforsikringsselskab A/SPensionskassen for Bioanalytikere
Bjeverskov med tilgrænsende Herreders gensidige Brandforsikringsforening G/SPræstø m.fl. Amters gensidige Brandforsikring
Bloemers Assurance a/sNassau Forsikring
Bølling-Nørre Herreder, Den gensidige Brandassuranceforening for G/SVestjylland Forsikring gs
Bornholms Boldspil-Unions gensidige Forsikringsforening G/SEksisterer ikke længere
Bornholms Kreaturforsikringsselskab G/SEksisterer ikke længere
Bornholms Mejeriforenings Forsikring mod smitsomme Kvægsygdomme G/SEksisterer ikke længere
Bornholms og Christiansø Bådeassurance G/SEksisterer ikke længere
Bornholms og Christiansø's Forsikringsforening af Fiskefartøjer G/SBornholms og Christiansø Bådeassurance
Bornholms søndre herreds Kreaturforsikringsselskab G/SEksisterer ikke længere
Brahetrolleborg gensidige Brandassuranceselskab for Løsøre og Effekter G/SEksisterer ikke længere
Brandassuranceforeningen af 1848, gensidig1848 DiBa Forsikring A/S
Bregentved og Jomfruens-Egede Gods samt tilgrænsende Sogne, Den gensidige Brandassurance for Beboerne af grevskabet G/SStevns-Bregentved Brandforsikring G/S
Bygge- og Anlægsbranchens Pensionsforsikring A/SHandels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S
Cardif DanmarkBNP Paribas Cardif Danmark
Cardif Forsikring, filial af Cardif Försäkring AB, SverigeBNP Paribas Cardif Forsikring, filial af BNP Paribas Cardif Försäkring AB, Sverige
Cardif Livsforsikring, filial af Cardif Livsförsäkring AB, SverigeBNP Paribas Cardif Livsforsikring, filial af BNP Paribas Cardif Livsförsäkring AB, Sverige
Cen-For A/SCykelhandlernes Forsikringsselskab A/S
Centralorganisationen for Storkøbenhavns lokale Handelsforeningers gensidige Forsikringsforening (C.G.F) G/SEksisterer ikke længere
Chartis Europe, dansk filial af Chartis Europe Limited UKAIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited UK
Chartis Europe, dansk filial af Chartis Europe S.A. FrankrigChartis Europe, dansk filial af Chartis Europe limited UK
Chubb Insurance Company of Europe, filial af Chubb Insurance Company og Europe, SEChubb European Group Ltd.
Cigna InsuranceACE Insurance S.A.-N.V.
Cimbria G/STrio G/S
CNA/Hansen & KleinCNA Insurance Company
Codan Arbejdsskadeforsikring A/SCodan Forsikring A/S
Codan Link A/SSEB Link A/S
Codan Pension A/SSEB Pension A/S
Concord A/SKompas Rejseforsikring
Constantia A/SØstifterne Forsikring A/S
Continental Insurance CompanyCNA Insurance Company
Cykel-Assurance Compagniet af 1952 A/SEksisterer ikke længere
Cykelhandlernes Forsikringsselskab A/SAlm. Brand - Cykelhandlernes Forsikringsselskab A/S
Dafauto, Forsikringsaktieselskabet A/SEksisterer ikke længere
Dana, Livs- og Genforsikringsselskabet A/SHafnia Reassurance A/S
Danebroge A/SHafnia-Haand i Haand
Danica Liv III, LivsforsikringsaktieselskabDanica Pension, Livsforsikringsaktieselskab
Danica Pension I, LivsforsikringsaktieselskabDanica Pension, Livsforsikringsaktieselskab
Danica-BalticaDanica Pension
Dan-Liv (Livsforsikringsselskab)Danica-Baltica
Danmark, Det gensidige Stormskadeforsikringsselskab G/SEksisterer ikke længere
Danmark, Det gjensidige Forsikringsselskab (Liv) G/SDanmark/Tryg/Fremtiden
Danmark, Det gjensidige Forsikringsselskab (Skade) G/STryg Forsikring
Danmark, Haglskadeforsikringsforening G/S"Vermund" af 1904, løsøre
Danmark, Indbrudsforsikring A/SDansk Bygnings Assurance
Danmark/Tryg/Fremtiden G/STryg Forsikring
Danmarks Apotekerforening PKPensionskassen for Apotekere og Farmaceuter
Danmarks gejstlige Brandsocietet G/SEksisterer ikke længere
Danmarks Lærerforenings gens. Forsikring mod Løntab under Sygdom G/SEksisterer ikke længere
Danmarks Rederiforenings gens. Løsøre - Ansvarsforsikring G/SEksisterer ikke længere
Dannevirke, Forsikringsaktieselskabet A/SFjerde Sø
Dansk Agronomforenings Pensionskasse PKPensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
Dansk Andels Storm- og Haglskadeforsikring G/SJordbrugsforsikring af 1872
Dansk Brandforsikringsanstalt A/SDansk Folkeforsikringsanstalt Brand
Dansk Bygnings Assurance A/SNye Danske Lloyd
Dansk Drifttabsforsikring A/SEksisterer ikke længere
Dansk Folkeforsikringsanstalt Brand A/SSkandinavia
Dansk Folkeforsikringsanstalt Liv A/SSkandinavia Liv
Dansk Forsikring Skadeforsikringsaktieselskab A/SEksisterer ikke længere
Dansk Garantiforsikring A/SDansk Kaution A/S
Dansk Husejerforsikring A/SDansk Bygnings Assurance
Dansk Hypothekforsikring A/S af 1927Europæiske Rejseforsikring A/S
Dansk Kaution A/STrygVesta Garantiforsikring A/S
Dansk Krigs-Sø-forsikring for varerEksisterer ikke længere
Dansk Maskin Assurance G/SGarantia
Dansk Merkur A/SSkandinavia
Dansk Sejlskibsrederforening for mindre Skibes Sygeforsikring G/SEksisterer ikke længere
Dansk Søassurance A/SHafnia-Haand i Haand
Dansk Union G/SDana A/S
Danske Brand A/SØstifterne Forsikring
Danske Forsikring A/STopdanmark Forsikring A/S
Danske Forsikring LivDanica Pension
Danske Forsikring Skade I A/SDanske Forsikring A/S
Danske Forsikring Skade, ForsikringsselskabDanske Forsikring Skade I A/S
Danske Frugtavleres Haglskadeforsikringsselskab G/SDansk Forsikringsforening mod Stormskade (plansikring g/s)
Danske Grundejeres Brandforsikring G/SDanske Brand A/S
Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsikring A/SHafnia-Haand i Haand
Danske Liv & Pension A/SDanske Forsikring Liv
Danske Lloyd A/SNye Danske Lloyd
Danske Minerva, Forsikringsaktieselskabet A/SCodan Forsikring A/S
Danske Personforsikring, skade A/SDanske Forsikring Skade
Danske Phønix A/SHafnia Skade
Danske Slagtermestres Landsforenings gens. Ulykkesforsikringsselskab G/SEksisterer ikke længere
Danske Sygeforsikring A/SNordeuropa
De Baltiske Assurandører Aktieselskab A/SBaltica-Skandinavia A/S (Skade)
De Bornholmske Husmænds Kreaturforsikringsselskab G/SEksisterer ikke længere
Den gensidige Brandassuranceforening af 1854 G/SEksisterer ikke længere
Den gensidige Brandassuranceforening G/SPlansikring
Diba Forsikring A/SKøbstædernes Forsikring
Diba Forsikring G/SKøbstædernes Forsikring, Gensidig
Egernsund gens. Skibsforsikring G/SEksisterer ikke længere
Egernsunds Skibsforsikrings gens. Sygekasse G/SEksisterer ikke længere
EKR Eksportkredit Forsikringsselskab A/SEKR Kreditforsikring A/S
EKR Kreditforsikring A/SEksisterer ikke længere
Employers Reinsurance International A/SERC Frankona Reinsurance A/S
Enhjørningen Livsforsikringsaktieselskab A/STryg-Baltica, Livsforsikringsselskab
Enhjørningen Personskadeforsikringsaktieselskab A/SEnhjørningen Skadeforsikringsaktieselskab
Enhjørningen Skadeforsikringsaktieselskab A/STryg-Baltica, Skadesforsikringsselskab
ERC Frankona Reinsurance A/SGE Frankona Reinsurance A/S
Ergoterapeuternes og Fysioterapeuternes Personforsikringsselskab A/SPensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter
Esbjerg Fiskere, Ansvarsforsikring for G/SEksisterer ikke længere
Esbjerg gensidige Skibsforsikringsforening G/SUnion, Gensidig Skibsforsikring
Esbjerg Sygehjælpsforsikring G/SEksisterer ikke længere
Eske A/SPlansikring
Fællesrepræsentationen for danske Arbejdsledere og tekniske Funktionærforeninger, Den gens. Sygesikringsforening inden for G/SEksisterer ikke længere
Fællesvirke a.m.b.a.AU/MLU A/S
FagpensionFunktionærPension
Fair Forsikring A/SGjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge
Farmaceuternes Pensionskasse PKPensionskassen for Apotekere og Farmaceuter
FDM Forsikring A/SLB Forsikring A/S
Fjerde Søforsikringsselskab A/SCodan Forsikring A/S
Fokus ForsikringGF Forsikring
Foldingbro gens. Brandforsikring for rørligt Gods G/SSydvest
Folkets Andelskasse G/SJylland G/S
Forenede Assurandører A/SHafnia Sø og Industri A/S
Føroya Brunatrygging G/STryggingarfelagid Føroyar
Føroya Sjovatrygging G/STryggingarfelagid Føroyar
Føroya Vanlukkutrygging G/STryggingarfelagid Føroyar
Forsikring Fyn A/SNEM Forsikring A/S
Forsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark (FCDK) A/SCodan Forsikring A/S
Forsikringsselskabet for Erhvervssygdomme A/SEksisterer ikke længere
Forsikringsselskabet Jylland G/SPlansikring
Forsikringsselskabet SEB Link A/SSEB Pensionsforsikring A/S
Frederiksborg Amt, Den gens. Brandforsikring for rørlig Ejendom for den mindre Landbostand i G/SHolbæk m.fl. Amters Forsikring (Holbæk Brand)
Frederiksborg Amts gensidige Brandforsikring G/SFrederiksborg Brand G/S
Frederiksborg Brand A/SLokal Forsikring G/S
Frederiksborg Brand G/SFrederiksborg Brand A/S
Frejr A/SFremtiden A/S
Frejr G/SFrejr A/S
Fremtiden A/SNorden
Fremtiden Liv G/SDanmark/Tryg/Fremtiden
Fribo A/SDansk Bygnings Assurance
FSP PensionAP Pension
FunktionærPensionPFA Pension
Fuur Gensidige Løsøre-Brandforsikring G/SFur Brandforsikring G/S
Fyens Stift, Den gensidige Forsikringsforening for Avlstyre i G/SEksisterer ikke længere
Fyens Stifts gensidige Brandforsikring G/SLille fynske Brandassuranceselskab
Fyens Stifts Kreaturforsikringsforening G/SEksisterer ikke længere
Fylla A/SDannevirke
Fyn G/SCodan Forsikring A/S
Fyn, Forsikringsselskabet G/SFyn-Langeland G/S, Forsikringsselskabet
Fynbo ForsikringConcordia Forsikring as
Fyn-Langeland G/SFynske Købstæder A/S, Forsikringsselskabet
Fyns Heste- og kreaturforsikring G/SEksisterer ikke længere
Fyns Landbosygeforening G/SEksisterer ikke længere
Fynske Bondestandens gens. Brandforsikring G/SEksisterer ikke længere
Fynske Brandassuranceselskab for Tyende og mindre Bosiddende, Det gensidige G/STy-Bo Brandkassen gens.
Fynske Forsikringsforening for Hingste, Den gensidige G/SEksisterer ikke længere
Fynske Husmandsforeningers Heste- og Kreaturforsikring, De samvirkende G/SFyns Heste- og Kreaturforsikring
Fynske Købstæder A/S, ForsikringsselskabetForsikringsselskabet FYN a/s
Fynske Købstæder G/S, ForsikringsselskabetFynske Købstæder A/S, Forsikringsselskabet
Fynske Udflytter-Brandassuranceselskab, Det gensidige (Udflytterbrandkassen) G/SFynbo Forsikring A/S
Galt A/S, ForsikringsselskabetDanish Crown Insurance A/S
Garantia A/STrekroner Forsikring
Gartnernes gens. Ansvars- og Ulykkessikring G/SGartnernes Forsikring A/S
Gartnernes Storm- og Haglskadeforsikring G/SGartnernes gens. Ansvars- og Ulykkesforsikring
GE ForsikringGenworth Financial
GE Frankona Reinsurance A/SSwiss Re Copenhagen Reinsurance A/S
GE LivsforsikringGenworth Financial Assurance Company Ltd. Danmark (Forkortet: FACL, Danmark)
GE SkadesforsikringGenworth Financial Insurance Company Ltd. Danmark (Forkortet: FICL, Danmark)
Gefion A/SPalnatoke
Genatom af 1986 A/SK.a.B. International c/o Købstædernes Forsikring
Genatom, Forsikringsaktieselskabet A/SAlm. Brand Skade
General Re Europe, ScandinaviaGeneralCologne Re Scandinavia A/S
GeneralCologne Re Scandinavia A/SGenRe - General Reinsurance Scandinavia A/S
Genforsikringsselskabet VirkeLB Forsikring A/S
Gensam A/SEksisterer ikke længere
Gl. Skanderborg G/S, ForsikringsselskabetMidtjysk Forsikring G/S
Glarmestrenes Glasforsikring A/SDe forenede Grundejeres Glasforsikring, aktieselskab
Gorm A/SForsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark
Gouda RejseforsikringGjensidige Forsikring ASA, Norge
Grafisk PensionKommunernes Pensionsforsikring A/S
Grenaa gensidige Forsikring for Fiskefartøjer G/SEksisterer ikke længere
Grundejeres Glasforsikring De forenede A/SDansk Glasforsikring A/S
Grundejernes BrandforsikringDanske Brand A/S
GruppeSygeforsikring danmark A/SIHI (International Health Insurance)
Guldsmedefagets Forsikrings A/SEksisterer ikke længere
Haand i Haand A/SHafnia-Haand i Haand
Haderslev Østeramt, Den gensidige Brandforsikring for rørlige Ejendele fornemlig i G/SSønderjylland Øst G/S
Hafnia A/SCodan A/S
Hafnia Arbejdsskade A/SCodan Arbejdsskadeforsikring A/S
Hafnia Liv A/SNordisk Liv-Hafnia
Hafnia Pension A/SCodan Pension A/S
Hafnia Pension Invest, Livsfors.aktieselskabet A/SCodan Invest Liv
Hafnia Reassurance A/SCodan A/S
Hafnia Skade A/SCodan A/S
Hafnia Sø og Industri A/SCodan A/S
Hafnia-Haand i Haand A/SHafnia A/S
Hagl Sjælland G/SEksisterer ikke længere
Haglskade i Randers Amt, Den gens. Forsikringsforening mod G/SEksisterer ikke længere
Haglskade i Ringkøbing Amt, Forsikringsforeningen mod G/SPlansikring
Haglskadeforsikringen for Frugtavl G/SPlansikring
Haglskadeforsikringsforening for de danske Østifter G/SJordbrugsforsikringen af 1872
Haglskadeforsikringsforening for Lolland-Falsters Stift, Den gensidige G/S1899 Forsikring G/S
Haglskadeforsikringsforening for Nordslesvig, Den gensidige G/SEksisterer ikke længere
Haglskadeforsikringsforeningen for Jylland G/STrio G/S
Haglskadeforsikringsselskab for Langeland og omliggende småøer, Det gensidige G/SPlansikring
Haglskadeforsikringsselskabet af 1910 G/SPlansikring
Haglskadeforsikringsselskabet for Fyens StiftEksisterer ikke længere
Halsnæs gensidige Bådeassurance A/SEksisterer ikke længere
Hammerum Herreds Brandforsikring G/SHerning Forsikring G/S, Hammerup herred
Hansen & KleinCNA/Hansen & Klein
Hansen & Klein A/SRiskPoint A/S
Hastor A/S, Genforsikringsselskabet A/SPlansikring G/S
HBU G/STryg Forsikring
HDI-Gerling Forsikring, filial af HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, TysklandHDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland
HDI-Gerling Forsikring, filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V. HollandHDI-Gerling Forsikring, filial af HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Tyskland
Helsingør gensidige Glasforsikring G/SEksisterer ikke længere
Hermes A/SSkandia-Hermes
Herning ForsikringHerning Forsikring/Thisted Forsikring g/s
Heros A/STrekroner Forsikring
Herringe m.fl. Sognes gens. Hesteassuranceforening G/SEksisterer ikke længere
Hillerslev Sogns gensidige Hesteassuranceforening G/SEksisterer ikke længere
Himmerland, Bygningsbrandforsikringen G/SHimmerland G/S
Hjemmesygeplejevirksomhedernes gens. Kautionsforsikring G/SEksisterer ikke længere
Hjerm-Ginding Herreders gensidige Brandassuranceforening for rørlige Ejendele G/SVestjylland G/S
Hjørring Amt og Kær Herreds gens. Brandforsikring G/SVendsyssel
Hobro og Omegn, Den gensidige Hesterforsikringsforening G/SEksisterer ikke længere
Holbæk m.fl. Amters Forsikring G/SHF FORSIKRING G/S
Holmsland Kommune, Den gens. Brandforsikring for G/SEksisterer ikke længere
Hospitalslaboranternes Personforsikringsselskab A/SBioanalytikernes Personforsikringsselskab A/S
Hus- og villaejernes Landsforening for gens. forsikring G/SPlansikring
Husmændenens Ulykkesforsikring G/SHBU
Husmændenes Ansvarsforsikring G/SHBU
Husmændenes Grundejerforsikring G/SHBU
Husmændenes Husdyrforsikring G/SHBU
Husmands-Brandforsikringsforeningen af 1896 (Bøgesøkassen) G/SBrandassuranceforeningen af 1854
Husmandsbrandkassen for Danmark (faste ejendomme) G/SHBU
Hvide Sande gens. Skibsforsikringsforening G/SEksisterer ikke længere
Hvide Sandes gens. Rederiansvarsforsikring G/SHvide Sandes gensidige Skibsforsikringsforening
IDEA Forsikring A/SSalusAnsvar Sakförsäkringsaktiebolag Sverige
Idun A/SForsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark
INA Forsikrings Aktieselskab A/SEksisterer ikke længere
Industriens ArbejdsskadeforsikringTopdanmark Forsikring A/S
International Dyreforsikring A/SAlm. Brand Dyreforsikring A/S
Jernindustriens Arbejdsskadeforsikring A/SIndustriens Arbejdsskadeforsikring A/S
Jernindustriens Ulykkesforsikring A/SJU-forsikring G/S
Jordbrugets Arbejdsskadeforsikring A/SGartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug
Jordbrugsforsikringen af 1872 G/SNordeuropa
Jordemødrenes Personforsikringsselskab A/SPensionskassen for Jordemødre
JU-forsikring G/SEksisterer ikke længere
Jydsk Assurance Compagni A/SPlus Forsikring
Jydsk Brandforsikring for Bygninger (Wistoft) G/STryg Forsikring
Jydsk Brandforsikring for Løsøre G/STryg Forsikring
Jydsk Grundejerforsikring (identisk med Idun) A/SForsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark
Jydsk Stormskadeforsikring (Wistoft) G/SJydsk Brandforsikring for Løsøre (Wistoft)
Jylland (Livsforsikring) G/SFremtiden G/S (Liv)
K.a.B International, ForsikringsselskabetKøbstædernes Forsikring, Gensidig
Kærum og Sønderby Sognes gens. Assuranceforen. for Heste G/SEksisterer ikke længere
Kerteminde, Fiskernes gens. Fartøjsforsikring i G/SEksisterer ikke længere
Kgl. Brand's Arbejdsskadeforsikringsaktieselskab A/SSkandia Arbejdsskadeforsikring A/S
Kgl. Brand's Livsforsikringsaktieselskab A/SSkandia Livsforsikring A/S
Kgl. octr. alm. Brandassurance-Compagni A/SSkandia Forsikring A/S
Kjøbenhavns Brandforsikring G/STryg Forsikring
Kjøbenhavnske Reassurance Compani, DetMarlon Insurance Company Limited
Kjøbenhavnske Sø-Assuranceforening, Den A/SDansk Søassurance A/S
Københavns Kommunelærerforenings Sygeforsikring G/SEksisterer ikke længere
Københavnske Garanti A/SDansk Kaution A/S
Købstadskommunernes gensidige Forsikringsforening G/SKommunernes gensidige Forsikringsselskab
Købstædernes alm. Brandforsikring G/SKøbstædernes Forsikring G/S
Kolding, Den gensidige Sø-Assuranceforening G/SEksisterer ikke længere
KommuneForsikring A/SGjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge
Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/SGjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S
Kommunernes gensidige Forsikringsselskab (KgF)KommuneForsikring A/S
Kompas Forsikring A/SKompas Rejseforsikring
Kompas RejseforsikringTryg Forsikring, Rejse og Sundhed A/S
Kongeriget Danmarks Forsikringsforening G/SPlus Forsikring
Kontorfunktionærernes Personforsikringsselskab A/SKontorpersonalets Personforsikringsselskab A/S
Kontorpersonalets Personforsikringsselskab A/SPensionskassen for Kontorpersonale
Kost- og Ernæringsfagliges Personforsikring A/SPensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige
Kreatur-Forsikrings-Foreningen af 1859 for Kongeriget Danmark G/SKongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S
Krigsforsikringen for danske SkibeEksisterer ikke længere
Kustos, Danmark G/SEksisterer ikke længere
Kværndrup og Omegns gens. Heste- og Kreaturfors.forening G/SEksisterer ikke længere
Lægernes PensionskasseLægernes Pension - pensionskasse for læger
Lægers Syge- og Ulykkesforsikring, De danske G/SEksisterer ikke længere
Lægesekretærernes Personforsikringsselskab A/SPensionskassen for Lægesekretærer
Lærerstandens Brandforsikring G/SGenforsikringsselskabet Virke
Landboere på Ærø Det gens. første Brandassurance-Selskab G/SÆrø Brand
Landboernes Andels-Sygeforsikring G/SForsikringsselskabet Jylland G/S
Landboernes Forsikringsforening G/Stopsikring gs, Forsikringsselskabet
Landbo-Sygeforening, Den gensidige G/SEksisterer ikke længere
Landet G/SMLU, Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring G/S
Landkommunernes Ulykkesforsikring G/SKommunernes gensidige Forsikringsselskab
Langeland (stormskade) G/SEksisterer ikke længere
Langeland (stormskade) G/SEksisterer ikke længere
Langelands Brand, Det gensidige langelandske Brandassurance-Selskab G/SForsikringsselskabet Fyn-Langeland G/S
Langelandske Hesteforsikringsselskab, Det gensidige G/SEksisterer ikke længere
Lemvigegnens gensidige brandforsikringsselskabNÆR-BRAND Forsikring - Lemvigegnens G/S
letpension, livs- og pensionsforsikringsselskab A/SBankpenson, livs- og pensionsforsikringsselskab A/S
Leukoseforsikring for Mejeriforeningen Vendsyssel G/SEksisterer ikke længere
Levig, Max & Co. (generalagentur)Eksisterer ikke længere
Lille Fyenske-Fyens Stift G/SForsikringsselskabet Fyn
Lille fynske Brandassuranceselskab for løsøre og effekter, Det gensidige G/SLille Fyenske-Fyens Stift G/S
Lille Fynske gensidige Kreatur-forsikringsforening G/SEksisterer ikke længere
Livsforsikringsselskabet A/SPensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger, PBU
Lohals gensidige Søforsikringsforening G/SEksisterer ikke længere
Lolland og Falster, Den gens. Kreaturforsikring for G/SStorstrøms Hesteforsikring
Lolland-Falster og Langelands Købsteders gensidige Brandforsikringsselskab for rørlig Ejendom G/SNye Danske Lloyd
Lolland-Falster, Det Gensidige BrandforsikringsselskabNær-Brand Forsikring Lolland-Falster G/S
Lunde Brand G/S, ForsikringsselskabetEksisterer ikke længere
Lunde og omegns gensidige Brandassurance-Selskab G/SForsikringsselskabet Lunde Brand G/S
Ly G/SJordbrugsforsikringen af 1872
Lysgaard Herreds gensidige Brandforsikringsforening for rørlig Ejendom G/SEksisterer ikke længere
Magistrenes PensionskasseMP Pension, Pensionskassen for magistre og psykologer
Malt Herreds gensidige Brandforsikring G/SSydVest brandkassen
Maribo Amt, Den gensidige Husmandskreaturforsikring for G/SEksisterer ikke længere
Maribo Amts Biavlerforenings gens. Bipestforsikring G/SEksisterer ikke længere
Maribo Amts gensidige Landbosygeforsikring G/SEksisterer ikke længere
Marker Madsen Forsikring G/SMøns Brandforsikring G/S
Marslev gensidige Heste-Assurance-Forsikring G/Sca.Marslev hesteassurance forening GS
Maskinmestrenes Forenings gensidige Havariforsikring G/SEksisterer ikke længere
Max Levig & Co. (generalagentur)Eksisterer ikke længere
MedlemsPension af 1.1.2005 A/S, AdministrationsselskabetFarmaPension A/S
Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring (=MLU) G/SAU/MLU
Midtjyllands Hesteforsikring G/SEksisterer ikke længere
Midtjysk Forsikring G/SForsikring Fyn A/S
Møns Brandforsikring G/SStorstrøms Forsikring G/S
Morsø ForsikringFynbo Forsikring
Mund- og Klovsygeforsikring for Holbæk Amt, Den gens. G/SEksisterer ikke længere
NÆR-BRAND Forsikring - Lemvigegnens G/SEksisterer ikke længere
NÆR-BRAND Forsikring - Lysgaard Herreds G/SNÆR-BRAND Forsikring - Viborgegnen G/S
NÆR-BRAND Forsikring - Salling G/SNÆR-BRAND Forsikring - Salling Lemvig G/S
NÆR-BRAND Forsikring - Salling Lemvig G/SNærBrand Forsikring G/S
Nassau ForsikringHDI-Gerling Forsikring
National A/SHafnia-Haand i Haand
Nerva, Genforsikringsselskabet A/STryg Forsikring
Nord ForsikringFynbo Forsikring
Nord og Syd A/SKgl. Brand
Nordea Liv & Pension A, livsforsikringsselskab A/SNordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S
Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab III A/SNordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S
Nordea Pension DanmarkNordea Liv & Pension
Norden, Forsikrings-Aktieselskabet A/STryg Forsikring
Nordeuropa, Forsikringsaktieselskabet A/SAllianz Nordeuropa
Nordisk Brandforsikring A/SNye Danske Lloyd
Nordisk Gjenforsikrings Selskab, Aktieselskabet A/SNordisk Reassurance Selskab
Nordisk Liv-Hafnia A/SHafnia-Haand i Haand
Nordisk Livsforsikrings A/S af 1897Nordisk Liv-Hafnia
Nordisk Reassurance Selskab A/SEmployers Reinsurance International A/S
Nordisk Ulykkesforsikrings A/S af 1898Hafnia-Haand i Haand
Nordlyset Forsikring A/SALKA forsikring A/S
Nordlyset-Liv, Forsikringsaktieselskabet A/SAlm. Brand Liv
Nordre Hesteassurance for Langeland, Det gensidige G/SEksisterer ikke længere
Nordvestslevigs gensidige Løsøre-Brandforsikring G/SMalt Herreds gensidige Brandforsikring
Normannia A/SCodan A/S
Nørre Snede m.fl. sognes gens. Brandfors. for Løsøre G/SVejle Brand af 1841
Nørrejylland, Den gensidige Forsikringsforening for Uheld med Heste, Kvæg og Tyre i G/SEksisterer ikke længere
Nr. Nebel m.fl. Sognes Gensidige Brandforsikring G/SAlm. Brand
Nr. Nebel m.fl. sognes Løsørebrandkasse G/SNr. Nebel m.fl. sognes gensidige Brandforsikring
Nye Danske Liv, Forsikringsaktieselskabet A/SBaltica Assurance Compagni
Nye Danske LloydBaltica Assurance-Compagni
Nykredit Østifterne Forsikring A/SNykredit Forsikring A/S
Odsherred ForsikringHF Forsikring G/S
Odsherreds Brandassurance, gensidigt forsikringsselskabOdsherred Forsikring G/S
Øerne (kreatur) G/SEksisterer ikke længere
Økonomaernes PersonforsikringsselskabKost- og Ernæringsfagliges Personforsikringsselskab
Ølgod Sogns gensidige Brandforsikring for Løsøre G/SEksisterer ikke længere
Østermarie og Omegns gens. Kreaturforsikringsselskab G/SEksisterer ikke længere
Østifterne Forsikring A/SNykredit Østifterne Forsikring A/S
Østifternes Brandforsikring G/SØstifterne Forsikring G/S
Østifternes Stormskadeforsikring G/SEksisterer ikke længere
Østjydsk Haglskade G/SPlansikring
P/F Føroya LívstryggingP/F Lív lívs- og pensiónstryggingarfelag
Palnatoke A/SBaltica
PenSam Skade forsikringsaktieselskabPenSam Forsikring A/S
Pensions- og Livrente-instituttet af 1919 A/STryg Forsikring, pensionsforsikringsselskab A/S
PensionSelskabernePensionDanmark
Pensionsforsikringsanstalten A/SPFA Pension A/S
Pensionskassen for Apotekere og FarmaceuterPFA Pension
Pensionskassen for BioanalytikerePensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter
Pensionskassen for Dyrlæger PKPensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
Pensionskassen for Ergoterapeuter og FysioterapeuterPensionskassen for Sundhedsfaglige
Pensionskassen for Håndværk og Industri (PHI)Industriens Pension A/S
Pensionskassen for Hospitalslaboranter PKPensionskassen for Bioanalytikere
Pensionskassen for JordemødrePensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter
Pensionskassen for Kontorfunktionærer ved institutioner under Amtskommunerne m.v.Pensionskassen for Kontorpersonale
Pensionskassen for Kost- og ErnæringsfagligePensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter
Pensionskassen for LægesekretærerPensionskassen for Sygeplejesker og Lægesekretærer
Pensionskassen for Lægesekretærer inden for Sygehusvæsenet m.v.Pensionskassen for Lægesekretærer
Pensionskassen for Nærings- og Nydelsesmiddelområdet (PNN)Industriens Pension A/S
Pensionskassen for Økonomaer m.v.Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige
Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger ved institutioner under Amtskommunerne m.v.Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger
Pensionskassen for SygeplejeskerPensionskassen for Sygeplejesker og Lægesekretærer
Pensionskassen for Værkstedsfuktionærer i Jernet i DanmarkPFA Pension A/S
PKA+ Personforsikring A/SPKA+ Pension, Forsikringsselskab A/S
Plansikring, Forsikringsselskabet G/SProvinzial Danmark A/S
Plus ForsikringEksisterer ikke længere
Præstø Brand G/SPB-FORSIKRING G/S
Præstø m.fl. amters gens. Haglskadeforsikringsforening G/SMejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring - MLU
Præstø m.fl. amters gensidige brandforsikring G/SPræstø Brand G/S
Præstø med tilgrænsende Amter, Den gensidige Brandassuranceforening for Udflytter-Husmænd og Parcelister i G/SDen gensidige Brandassuranceforeningen af 1854
Private Assurandører, De A/SDansk Søassurance A/S
Progressiv Gruppelivsforsikring A/SPensionDanmark
Protector A/SForsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark
Provincia A/SAbsalon
Provinzial Danmark A/SAlm. Brand Provinsforsikring A/S
Provinzial Reassurance A/SEksisterer ikke længere
Provinzial Telvis A/SProvinzial Reassurance A/S
Rasmussen Assurance Agentur A/SMondux Forsikring A/S - Mondux Assurance Agentur A/S
Ravnholtkassen G/SRK Forsikring G/S
Reassuranceafviklingsaktieselskabet A/SEksisterer ikke længere
Rederiforeningen for mindre skibes Sygeforsikring G/SEksisterer ikke længere
Rejseforsikring Skandinavien A/SRS Forsikring A/S
Ribe Amt, Den gensidige Stormskadeforsikring for Ejendomsbesiddere i G/SCimbria G/S
Ribe Amts gensidige Haglskadeforsikring for mindre Jordbrugere G/SEksisterer ikke længere
Rinds-Nørlyng Gensidigt BrandforsikringselskabNÆR-BRAND Forsikring - Viborgegnen G/S
RK Forsikring G/SLokal Forsikring G/S
Rødding og Omegns gens. Hesteforsikringsforening G/SEksisterer ikke længere
Rossia A/SSalamandra
RS Forsikring A/SAlm. Brand Rejseforsikring A/S
Runa Forsikring A/SLB Forsikring A/S
Sæby, Voldstrup, Understed og Karup Sogne, Den gensidige Forsikringsforening for uheld på heste i G/SEksisterer ikke længere
Salamandra A/SEksisterer ikke længere
Salling gensidige BrandforsikringsselskabSe NÆR-BBRAND Forsikring - Sallling G/S
Salling gensidige Hesteforsikring A/SEksisterer ikke længere
Salling og Fjends Herreders gens. Husdyrfors.forening G/SEksisterer ikke længere
SalusAnsvar Sakförsäkringsaktiebolag SverigeEksisterer ikke længere
SAMarbejdende Liv & PensionAlm. Brand Forsikring A/S
Samsø Kasko G/SEksisterer ikke længere
Samvirke G/SDanske Grundejeres Brandforsikring G/S
Sct. Clemens (Tyveriforsikring) G/SJysk Brandforsikring for Løsøre
SEB Liv A/S, ForsikringsselskabetSEB Pensionsforsikring A/s
SEB Liv III A/S, ForsikringsselskabetSEB Pensionsforsikring A/S
Selandia A/SForsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark
Selandia Brand A/SEksisterer ikke længere
SF Tryggingarfelagid FøroyarBetri Trygging
SHB Liv ForsikringsselskabSHB Liv Finland
Sjællandske Bondestands Sygeforening G/STopsikring gs
Skaarup Sogns Kreaturforsikringsselskab G/SEksisterer ikke længere
Skads m.fl. Herreders gens. Brandforsikringsforening for rørligt Gods G/STopsikring gs
Skagen Fiskeriforenings gens. Syge- og Ulykkesforsikring G/SEksisterer ikke længere
Skagen Skibsforsikring G/SEksisterer ikke længere
Skagen, Den gensidige Forsikringsforening for Fiskerbaade i G/SSkagen Skibsforsikring G/S
Skandia Forsikring A/SIf... Skadeforsikring
Skandia Livsforsikring A/SSkandia Link Livsforsikring A/S
Skandia Livsforsikringsselskab A A/SNorli Pension, Livsforsikring A/S
Skandia, Forsikringsaktieselskabet ASKgl. octr. alm. Brandassurance-Compagni A/S (Kgl. Brand)
Skandia-Hermes A/SSkandia, Forsikringsaktieselskabet AS
Skandinavia A/S (Skade)Baltica-Scandinavia A/S (Skade)
Skandinavia Liv A/SBaltica-Skandinavia Liv A/S
Skårupørske Brandassurance-Forening for løsøre og effekter for Fyns Amt, Den gensidige G/SFynbo Forsikring A/S
Skjold A/SNye Danske Lloyd
Skodborg-Vandfuld herreder, gens. løsørebrandforsikring G/SLemvigegnens gensidige brandforsikringsselskab
Slaugs Herreds Brandforsikring for rørligt Gods G/SEksisterer ikke længere
Smedemesterforeningers gens. Ansvars- og Ulykkes- forsikring, Jylland og Østifternes samvirkende G/SHBU
Socialrådgivernes og Socialpædagogernes Personforsikringsselskab A/SPensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger
Sogneraadsforeningernes Ulykkes- og Ansvarsforsikring for Landbrugere G/SMejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring - MLU
Sølling og Omegns gensidige Heste- og Kreaturfors.forening G/SEksisterer ikke længere
Sønderjylland Øst G/SSønderjysk Forsikring G/S
Søndersø, Broby m.fl. Sognes Forsikringsselskab for Heste G/SEksisterer ikke længere
Sorø m.fl. Amters Gensidige Brandforsikring for løsøreLokal Forsikring G/S
Stamtyre i Sjællands Stift, Forsikringen for G/SEksisterer ikke længere
Statsanstalten for Livsforsikring A/SDanica Pension
Statsbaners Personale, Den gensidige Uheldsforsikringsforening for de danske G/SDanmark, Det gjensidige Forsikringsselskab (Skade) G/S
Stenstrup-Lunde og Kirkeby med omliggende Sogne, Hesteforsikringsselskabet for G/SEksisterer ikke længere
Stevns Brand G/SLokal Forsikring G/S
Stevns-Bregentved Brandforsikring G/SStevns Brand G/S
Storm Fyn G/SEksisterer ikke længere
Stormskade for de sjællandske Amter (Storm Sjælland) G/SEksisterer ikke længere
Stormskade, Forsikringsselskabet mod G/SSydost (Stormskade) G/S
Stormskadefors.selskab for Fyens Stift, Det gens. G/SStorm Fyn G/S
Stormskadefors.selskabet for Landbygninger i Østifterne G/SEksisterer ikke længere
Stormskadeforsikringsforeningen af 1899 G/S1899 Forsikring G/S
Storstrøms HesteforsikringEksisterer ikke længere
Svendborg Amts gens. Brandassuranceselskab G/SEksisterer ikke længere
Svendborg Søassurance G/SEksisterer ikke længere
Sydfynske Brandassuranceselskab, Det gensidige G/SFyenske Udflytterbrandassuranceselskab, Det gensidige (Udflytterbrandkassen) G/S
Sydjydsk Mejeriforenings Tuberkuloseforsikringsforening G/SEksisterer ikke længere
Sydjydske Hesteforsikringsforening, Den gens. G/SEksisterer ikke længere
Sydost (Stormskade) G/SVermund 1904 (Løsøre)
SydVest, brandkassen G/STopdanmark A/S
Sygekassernes Forsikringsforening G/SEksisterer ikke længere
Sygeplejerskernes Personforsikringsselskab A/SPensionskassen for Sygeplejersker
Taasinge gens. Brandforsikring for rørlig Ejendom G/SEksisterer ikke længere
Tell ForsikringCodan Forsikring A/S
Telvis, Radiobranchens TV-Skadeforsikringsselskab A/SProvinzial Telvis A/S
Terra A/SHafnia-Haand i Haand
Textilindustriens Ulykkesforsikring G/SAU/MLU G/S
TF Holding PFBetri PF
Thisted Amt (Løsøre) G/SThisted Forsikring g/s
Thisted Amts Landbygningers Brandforsikring G/SThisted Forsikring g/s
Tjenestemændenes ForsikringTryg Forsikring A/S
Tjestemændenes Sygeforsikring G/SEksisterer ikke længere
Top International A/SReassuranceafviklingsselskabet A/S
Topdanmark Arbejdsskadeforsikring A/STopdanmark Forsikring A/S
Topdanmark Garanti Forsikringsselskab ASBG Garanti Forsikringsselskab
Topsikring gs, ForsikringsselskabetTopdanmark Forsikring A/S
Trafik, Forsikringsselskabet, GensidigtBestand overdraget til Alm. Brand
Trekroner Forsikring A/SCodan Forsikring A/S
Trio G/STrekroner Forsikring
Tryg Forsikring A/STryg-Baltica Forsikring A/S
Tryg Forsikring, pensionsforsikringsselskab A/STryg-Baltica, pensionsforsikringsselskab A/S
Tryg Garantiforsikring A/STryg Forsikring A/S
Tryg PensionNordea Pension Danmark
Tryg-Baltica Forsikring A/STrygVesta Forsikring A/S
Tryg-Baltica, Livsforsikringsselskab A/SNordea Pension Danmark
Tryg-Baltica, pensionsforsikringsselskab A/SNordea Pension Danmark
Tryg-Baltica, Skadesforsikringsselskab A/STryg-Baltica Forsikring A/S
Trygg-Hansa ForsikringCodan Forsikring A/S
Tryggingarsambandid Føroyar G/STryggingarfelagid Føroyar
TrygVesta Forsikring A/sTryg Forsikring A/S
TrygVesta Garantiforsikring A/STryg Garantiforsikring A/S
Tuberkulose- og Kalvekastningssmitte i rene Besætninger, Den gens. Fors.forening for Mejerier i Fyns Stift mod tab ved G/SEksisterer ikke længere
Tuberkuloseforsikring for de sjællandske mejerier, Den gens. G/SEksisterer ikke længere
Tuberkuloseforsikring for jydske mejerier G/SEksisterer ikke længere
Tuberkuloseforsikringsforening for mejerier i Lolland-Falsters Stift, Den gensidige G/SEksisterer ikke længere
Tuberkuloseforsikringsforening for mejerier inden for Vejle omegns mejeriforening, Den gensidige G/SEksisterer ikke længere
Tuberkuloseforsikringsforening for mejeriforeningen Vendsyssel G/SLeukoseforsikring for Mejeriforeningen Vendsyssel
TWM Forsikring, regionskontor for Onderlinge Waarborg Maatschappij Transvemij U.A. TVM verzekeringen, NLTWM Forsikring, regionskontor for Onderlinge Waarborg Maatschappij Transvemij U.A. TVM verzekeringen, NL
Ty-Bo (Brandkassen) G/SDet gensidige Udflytter-Brandassuranceselskab
Udflytternes Forsikringsselskab G/SLokal Forsikring G/S
Udflytternes gens. Brandforsikringsforening for rørlig Ejendom på Sjælland og omliggende Øer G/SUdflytternes Forsikringsselskab G/S
Udlejernes gensidige Forsikringsselskab G/SEksisterer ikke længere
Ulykkesforbundet for dansk Fiskeri's Afdeling for Sygefors. G/SEksisterer ikke længere
Ulykkesforsikringsforbundet for danske Fiskeri, Gensidigt ForbundDanske Fiskeres Forsikring G/S
UNATEksisterer ikke længere
Union, Gensidig Skibsforsikring G/SUnion-Esbjergs gensidige Skibsforsikringsselskab G/S
Urania A/SEksisterer ikke længere
Urmagernes gensidige Glasforsikring G/SEksisterer ikke længere
Utrecht Livsforsikring A/SAlm. Brand Liv
Værn G/SEksisterer ikke længere
Vamdrup Sogn, Den gens. Fors.forening for tab af Heste i G/SEksisterer ikke længere
Veflinge m.fl. Sognes gens. Hesteforsikringsforening G/SEksisterer ikke længere
Vejle Amts ældre Brandforsikring G/SVejle Brand af 1841
Vejle Amts vestre Brandassurance-Selskab G/SVejle Brand af 1841
Vendsyssel-Hagl G/SVendsyssel G/S
Vermund af 1904 (Bygninger) G/STryg Forsikring
Vermund af 1904 (løsøre) G/STryg Forsikring
Vestenskov, Kappel og Tillitze Sogne, Det gensidige Forsikringsselskab for Heste i G/SEksisterer ikke længere
Vestfyn (Heste) G/SBaag m.fl. Herreders gensidige Hesteforsikring
Vestslesvigske HesteforsikringsforeningEksisterer ikke længere
Viborg Amts gensidige Forsikringsforening for Heste og Hornkvæg G/SEksisterer ikke længere
Vidar, Forsikrings-Aktieselskabet A/SHafnia A/S
Vita LivsforsikringZurich Forsikring
Vordingborg, Det gensidige Glasforsikringsselskab i G/SEksisterer ikke længere
Winterthur A/SXL Winterthur International
Winterthur Liv A/STryg Forsikring A/S
XL Winterthur InternationalXL Insurance Company Limited
Yorkshire Insurance Company LTD.Eksisterer ikke længere
Zurich ForsikringEksisterer ikke længere
Publiceret/opdateret 11-01-2017
Susanne Søndergaard
Fuldmægtig
Telefon 41 91 91 06
sus@forsikringogpension.dk
Telefon   41919191
E-mail   fp@forsikringogpension.dk
Adresse   Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup